Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Medica TV sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, za pośrednictwem serwisu internetowego hurtico24.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 21.00.
  2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
  3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
  4. Materiały - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia, logotypy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane przez Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego.
  5. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Sprzedawcę i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
  6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  9. Sprzedawca - oznacza Przedsiębiorcę, którego Towary prezentowane są na Stronie Internetowej Serwisu, z którym Użytkownik może zawrzeć umowę sprzedaży.
  10. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie hurtico24.pl
  11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Serwisu Internetowego.
  12. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towaru lub Usługi, zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem i Sprzedawcą.
  13. Usługa - oznacza usługę przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
  14. Usługodawca - oznacza Medica TV sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-303), ul. Jedności Narodowej 203, NIP: 895-19-65-161, REGON: 021183375, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348796, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 5.000 złotych; e-mail: biuro@hurtico24.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  15.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).

  16.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2 Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
  2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
  4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
  8. W wypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.
  9. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ogłoszeń na Stronie Internetowej Serwisu.
  10. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane znajdujące się na Koncie. Po Rejestracji zabrania się podawania przez Użytkowników danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
  11. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
  12. Konta mogą zostać zbyte tylko za zgodą Usługodawcy w sytuacji, gdy dojdzie do przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa.
  13. W związku z ciągłym rozwojem Serwisu Internetowego oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii Usługodawca wprowadza przerwy techniczne, których celem jest wprowadzanie zmian i ulepszeń. W miarę możliwości Usługodawca wprowadza ww. przerwy w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerw technicznych Usługodawca informuje Użytkowników z co najmniej 8 godzinnym wyprzedzeniem.
  14. Awaria techniczna to sytuacja, w której większość bądź wszyscy Użytkownicy w danym momencie z powodów problemów związanych z systemami informatycznymi Serwisu Internetowego nie mają możliwości korzystania z większości funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym przede wszystkim Użytkownicy nie mają możliwości zalogowania się do Konta.
  15. W przypadku wystąpienia Awarii technicznej Użytkownik może zgłosić jej wystąpienie wysyłając wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@hurtico24.pl.
  16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie, Awarie techniczne, przerwy techniczne jak również za szkody, zarówno straty jak i utracone korzyści, powstałe wskutek powyższych zdarzeń.

§ 3 Rejestracja

  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
  2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
  3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  4. Usługodawca dokonuje weryfikacji danych Użytkownika i w terminie 3 Dni roboczych przekazuje mu za pośrednictwem poczty elektronicznej informację czy Rejestracja jest możliwa.
  5. Po pozytywnym przeprowadzeniu weryfikacji, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
  6. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego Konta.

§ 4 Usługi

  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  c) Zamieszczenie opinii.
  4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy lub innego Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy lub Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości.
  6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
  7. Użytkownik który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie powinno zostać przesłane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 30 dni kalendarzowych.
  8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  9. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika polega na ograniczeniu jego funkcjonalności do możliwości sfinalizowania Umów sprzedaży zawartych przed zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika, uregulowania należności wobec Usługodawcy oraz wglądu do historii transakcji Użytkownika. W przypadku zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji
  10. W ramach usługi Zamieszczenie opinii Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy odnoszących się do Umowy sprzedaży, której jest stroną. W celu zamieszczenia komentarza Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy dedykowany formularz dostępny w Koncie Użytkownika.
  11. Zamieszczone komentarze są automatycznie publikowane na Stronie Internetowej Serwisu. Treść komentarzy musi spełniać postanowienia §7 Regulaminu. Usługodawca ma prawo do edycji lub usunięcia komentarza zamieszczonego przez Użytkownika jeśli jego treść nie spełnia postanowień §7 Regulaminu lub wskazuje na oczywistą pomyłkę co do kategorii, w której został zamieszczony: pozytywny, neutralny albo negatywny.
  12. Możliwe jest unieważnienie zamieszczonego komentarza w przypadku zgodnej woli Użytkownika i Sprzedawcy będących stronami Umowy sprzedaży, do której komentarz został wystawiony. Unieważnienie komentarza jest możliwe jeśli Użytkownik albo Sprzedawca złoży Usługodawcy stosowne oświadczenie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu w terminie 30 dni od dnia opublikowania komentarza, a odpowiednio Sprzedawca albo Użytkownik będący drugą stroną danej Umowy sprzedaży przychyli się do propozycji unieważnienia komentarza, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie unieważnia komentarz. W stosunku do danego komentarza można tylko raz złożyć propozycję jego unieważnienia.
  13. Unieważnienie komentarza polega na przekreśleniu jego treści poziomą linią. Po unieważnieniu komentarza Użytkownik i Sprzedawca będący stronami danej Umowy sprzedaży nie mają możliwości ponownego zamieszczenia komentarzy dotyczących tej Umowy sprzedaży.
  14. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie opinii dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.

§ 5 Zawieranie Umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą

  1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
  2. Umowę sprzedaży na podstawie Ogłoszenia może zawrzeć wyłącznie Użytkownik posiadający Konto Użytkownika.
  3. Każdy Sprzedawca prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu Internetowego udostępnia dla Użytkowników własny, zgodny z przepisami prawa regulamin.
  4. Użytkownik chcąc zawrzeć Umowę sprzedaży korzysta z dedykowanego formularza dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. W toku wypełniania formularza Użytkownik dokonuje wyboru jednej z dostępnych form płatności i dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedawcę, a następnie przesyła formularz do Sprzedawcy, za pośrednictwem Usługodawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą.
  5. Ceny podane w ramach Ogłoszeń stanowią ceny netto. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT.
  6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
  7. Sprzedawca zobowiązuje się do niewystawiania w Ogłoszeniu Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), a także takich, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje i/lub pozostawać w sprzeczności z interesami Usługodawcy.

§ 6 Reklamacje

  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: reklamacje@hurtico24.pl. Użytkownik zobowiązany jest wysłać zgłoszenie reklamacyjne zawierające opis zaistniałego problemu używając adresu elektronicznego podanego podczas Rejestracji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
  2. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §8 Regulaminu.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §8 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Użytkownik udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym Materiałów, w szczególności publikację Materiałów na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wyświetlenie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  c) w zakresie ingerencji w utwór – modyfikacja, w szczególności zamieszczanie znaków wodnych.

§ 8 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, zasady obowiązującego Regulaminu, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
  2. Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR/RODO), a szczegóły przetwarzania, w szczególności o rodzajach przetwarzanych danych, celach oraz sposobach przetwarzania, określane są w klauzulach informacyjnych dostępnych na stronach internetowych hurtico24.pl.
  3. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane Sprzedawcy, z którym została zawarta umowa, w zakresie i w celu niezbędnym do jej realizacji.

§ 10 Rozwiązanie umowy

  1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
  3. W sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług została rozwiązania przez Usługodawcę, Użytkownik nie ma prawa do ponownej Rejestracji oraz założenia Konta w Serwisie Internetowym bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
  2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
  4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
Zamów połączenie